GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

BİTBNS Teknoloji Anonim Şirketi ("Şirket" “BNS”) olarak web servis ve dijital kaynaklarımızın herhangi birini kullanan müşterilerimizin veya üçüncü kişilerin ("Kullanıcılar") kişisel verilerinin korunması, bu hususlarda şeffaflık ve karşılıklı güven oluşturmak önceliklerimizdendir. Bu kapsamda; şirket, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesinde adil, güvenli ve hukuka uygun yöntemler ile faaliyet göstermektedir. BNS olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz. BNS tüm iş faaliyetlerinde özenli bir biçimde planlama yapmakta ve genel kabul görmüş gizlilik kuralları ile işyeri uygulamalarının tutarlı olması anlayışı ile hareket etmektedir. Bu bilinçle hareket eden Şirketimiz kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, BNS tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Politika ve Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz. BNS tarafından sunulan hizmetleri kullanmakla bu politikada bahsedilen bilgilerin tamamını (kişisel verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere) kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini anlamıyor veya onaylamıyorsanız lütfen BNS hizmetlerini kullanmayın.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak “https://www.bitbns.com/” internet sitesinin kullanımı esnasında üretilen veya paylaşılan kişisel verilerin işlenme ve aktarılma koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Veri KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir.

KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Ayrıca KVK Kanunu’na göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Şirketimiz hiçbir durumda özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemez, talep etmez.

Hizmetlerimizi, Platformumuzu/Sitemizi veya Mobil Uygulamamızı kullanıp kullanmadığınıza ve nasıl kullandığınıza bağlı olarak farklı türlerde kişisel verileri toplayacak, kullanacak, saklayacak ve aktaracağız:

 1. Herhangi bir işlem gerçekleştirmeyen, siteye/uygulamaya giriş yapan tüm ziyaretçilerden;

 2. İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi vb.)

 3. Log Kayıtları

 4. Çerez Bilgileri

 5. Herhangi bir işlem gerçekleştirmeyen sitede/uygulamada yer alan destek, şikâyet, öneri vb. formları dolduran ziyaretçilerden yukarıdaki bilgilere ilaveten;

 6. Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)

 7. İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)

 8. İşlem gerçekleştirmek üzere giriş yapan ziyaretçiler, kullanıcı adayları ve kullanıcılardan;

 9. Kimlik Bilgisi (ad, soyadı, TCKN, VKN, imza, anne baba adı, doğum tarihi/yeri, kullanıcı adı)

 10. İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, adres doğrulama belge/bilgisi)

 11. Finans Bilgisi (banka ve benzer kuruluşlardaki hesap bilgisi, ödeme yapılan karta ait bilgiler, fatura, IBAN, cüzdan bilgi ve tutarları, transfer yapılacak cüzdan bilgileri, fon ve gelirlerin kaynağına ilişkin alınan belge ve bilgiler)

 12. Yatırımcı Bilgisi (yatırımcının tecrübesi, amacı ve önceki yatırımları ile ilgili bilgiler)

 13. Hukuki Bilgiler (adli makamlarla yazışma ve dava/icra dosyası bilgileri),

 14. İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi, risk değerlendirmeleri, uyum düzenlemeleri kapsamındaki bilgiler)

 15. Log Kayıtları

 16. Müşteri işlem bilgisi (müşteri ID bilgisi, kripto para-varlık sanal cüzdan bilgisi, gelen ve giden tutarlara ilişkin bilgiler, kullanıcının yaptığı diğer işlemlere ilişkin bilgiler),

 17. Görsel ve/veya işitsel kayıtlar (selfie/özçekim görüntüsü, vesikalık fotoğraf, dijital uygulamalar aracılığı ile çevrimiçi/çevrimdışı sesli veya sesli olmayan video görüntüsü),

 18. Pazarlama ve ilgili diğer bilgiler (mesleki bilgiler, öğrenim bilgisi ve yetki bilgisi, pazarlama amaçlı bilgi alma tercih ve öncelikleri ile anket vb. cevaplarına dair bilgiler)

 19. Teknik bilgiler (operatör ve tarayıcı tipi ile versiyonu bilgisi, oturum açma ve kapatma bilgileri, kullanılan araç bilgisi, yer ve zaman dilimi bilgisi, dil tercihleri bilgisi, kullanılan uygulama ve bağlantılı araçları ile bunlara ait versiyon bilgisi, teknik tanılama bilgisi, kullanılan araçta mevcut ve kullanıcı tarafından erişimine izin verilen diğer bilgiler, kullanım ile indirme bilgileri)

 20. Çerez bilgileri

Yukarıda sayılanlar dışında İnternet Sitemizin/Platformumuzun geliştirilmesi ve güvenliği için zorunlu olabilecek farklı verilerin de Kanun’a uygun olarak işlenmesi mümkündür. Bu durumda Gizlilik Politikası yenilenecek ve gerekli bilgiler ilave edilerek aydınlatma gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veriler talep edilmemektedir. Bununla birlikte yasal düzenlemeler gereği kimlik bilgileriniz ve doğrulama maksatlı alınan kimlik belgesi görüntüsü söz konusu olduğunda, yenilenmemiş kimlik belgelerinin bir kısmında yer alan din hanesi Şirketimizce talep edilmemesine rağmen Şirketimize iletilmiş olmaktadır. Şirketimizce bu bilgi hiçbir şekilde talep edilmemekte ve işlenmemektedir. Bununla birlikte tarafınızdan bu bilginin iletilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını rica ederiz.

Sitemiz üzerinde üçüncü taraflara yönlendiren bağlantılara izin verilmemektedir. Bu kapsamda zararlı yazılımlara maruz kalmamak için ziyaretçiler tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik kişisel önlemlerin alınmasını tavsiye etmekteyiz. Bu şekilde yapılan yönlendirmeler sonucu oluşacak sonuçlardan BNS sorumlu tutulamayacaktır.

 1. TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz genel olarak internet sitemiz/Platform ve mobil uygulamamız elektronik ortamda toplanmaktadır.

Elektronik ortamda toplanan kişisel verilerin toplanma işlem sırası ve yöntemi kullanıcı taleplerine göre farklılaşabilmektedir. Kişisel verileriniz:

 • İnternet sitemize veya uygulamamıza giriş yapıldığında,
 • Üyelik esnasında Üyelik Formu’nu doldurduğunuz takdirde,
 • Müşteri Seviyesi Doğrulaması yapılması amacıyla sisteme belgeler yüklemeniz halinde,
 • Telefon veya çevrimiçi ortamlarda yapılan müşteri görüşmelerinde,
 • Şirketimize dijital kanallardan yapılan başvurularda,
 • Pazarlama amaçlı tanıtımlara izin verildiğinde,
 • Sosyal medya ve benzeri kanallar vasıtasıyla duyurulan süreçlere (anket, yarışma vb.) katılımınız esnasında,
 • Çerezler vasıtasıyla (çerez politikasını inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz)

Öte yandan herhangi bir şekilde BNS’ye yapılan yazılı başvurularda elektronik olmayan yöntemler ile de kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Bu kişisel veriler sizin BNS’ye bildirdiğiniz verilerden ibarettir.

 1. VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

BNS tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler temel olarak kullanıcı ve ziyaretçilerimizin açık rızasına dayalı olarak alınmaktadır. Bunun dışında bazı spesifik durumlarda Kanun’un izin verdiği ölçüde, hakkaniyetli ve hukuka uygun olacak şekilde başka hukuki sebeplere dayanılarak da toplanabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinizin bir kısmı aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilmektedir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi başta olmak üzere ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde verileriniz işlenebilmektedir.

Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu durumlarda: Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla yukarıda belirtilmiş olan kişisel verileriniz sonraki bölümde açıklanan amaçların bir kısmının yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması: Kişisel verinin kullanılması bazı durumlarda bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olabilmektedir. Örnek olarak alternatif uyuşmazlık çözümleri veya mahkeme süreçlerinde ispat kişisel veri işlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda kişisel veri işleme faaliyetleri hukuki olacaktır.

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması: Yürürlükte olan birincil ve ikincil düzenlemeler, meri mevzuat ile düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında taleplerin yerine getirilmesi, dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi gibi durumlar kişisel veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması: Şirketimizle yapmış olduğunuz sözleşmenin ifası için gerekli olduğu durumlarda veya böyle bir sözleşme ilişkisi başlamadan önce talebiniz üzerine verilerinizi alarak sözleşmenin devamında gerekli olduğu için kullanırız.

 1. VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti bir amaca yönelik olmalı ve bu amaç genel hukuki ölçüler uyarınca tutarlı olmalıdır. BNS açık rızanız veya yukarıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak hukuka uygun bir biçimde bilgileri belirli amaçlar için toplar ve kullanır. Bu bilgiler öncelikle kullanıcı ve ziyaretçilere daha iyi bir hizmet verebilmek, Şirket faaliyetlerini sürdürmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için aşağıda açıklanan amaçlara yönelik olarak da kullanılabilir. Aşağıda verilen kişisel veri kategorilerinin içinde yer alan veri tipi “İşlenen Kişisel Veriler” başlığında sıralanmaktadır.

Kişisel Veri KategorisiHukuki SebebiVeri Toplama Amacı

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

- Finansal bilgiler

- Müşteri işlem bilgisi

- Görsel ve İşitsel kayıtlar

Bir hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve Kanunlarda açıkça öngörülmesiSuç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatına uyum sağlanması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

- Finansal bilgiler

- Müşteri işlem bilgisi

- Teknik bilgiler

- Yatırımcı bilgisi

- Görsel ve İşitsel kayıtlar

Bir hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması veya,

Sözleşmenin ifası için taraflara ait verilerin işlenmesinin gerekli olması veya,

Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu durumlarda

Risk yönetimi, dolandırıcılık ve diğer suçları tespit etmek ve önlemek, mevzuat ile getirilen yükümlülüklere uyum sağlamak ve şikayetlere yanıt vermek

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

- Finansal bilgiler

Sözleşmenin ifası için taraflara ait verilerin işlenmesinin gerekli olmasıKullanıcı kayıt işlemlerinin yapılması

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

- Finansal bilgiler

- Müşteri işlem bilgisi

- Teknik bilgiler

- Pazarlama ve iletişimle ilgili bilgiler

Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu durumlardaHizmetlerimizin kötüye kullanımını engellemek

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

- Müşteri işlem bilgisi

- Pazarlama bilgileri

Sözleşmenin ifası için taraflara ait verilerin işlenmesinin gerekli olması veya,

Açık rızanız ile

İletişim yönetimi ve ürün geliştirme, hizmet iyileştirme

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

Açık rızanız ileTicari iletişim ve kampanyalardan haberdar edilmeniz amacıyla

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

- Finansal bilgiler

- Müşteri işlem bilgisi

- Yatırımcı bilgisi

- İşlem güvenliği bilgisi

- Log kayıtları

- Teknik bilgiler

Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu durumlarda

Hizmetlerimizin sağlıklı ve hatasız çalışması, testlerin yapılması, sorun giderilmesi

Site ve uygulamamızın doğru şekilde çalışmasını ve taleplerinizin/talimatlarınızın işlenmesini, yönetilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamak

Kayıtlarımızı güncel tutma ve müşterilerimizin işlem profil bilgisinin oluşturulması, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizi nasıl kullandığını inceleme

- Kimlik bilgisi

- İletişim bilgisi

- Finansal bilgiler

- Müşteri işlem bilgisi

Sözleşmenin ifası için taraflara ait verilerin işlenmesinin gerekli olmasıÖdeme ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi

- Teknik bilgiler

- Müşteri İşlem bilgileri

Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu durumlarda veya

Açık rızanız ile

Web sitemizi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi, pazarlamamızı, müşteri ilişkilerimizi ve deneyimlerimizi geliştirmek için veri analitiği kullanmak
 1. VERİ AKTARILAN TARAFLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI

Toplamış olduğumuz kişisel verileriniz, birlikte çalışılan yurt dışı merkezli ana firmamız, dış hizmet sağlayıcılarımız ile hizmet sunduğumuz altyapı ve sistemlerinin işleyişi kapsamında ve açık rıza vermeniz halinde paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki açıklandığı şekilde aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; 

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yönetilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla Tedarikçilerimize ve 
 • Talep edilmesi halinde Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi ve Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

aktarılabilecektir.

Ayrıca üyeliğiniz esnasında toplamakta ve işlemekte olduğumuz Kişisel Verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmek   amaçlarıyla, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; açık rızanız doğrultusunda, teknoloji alanında bulut altyapısı hizmetleri veren, yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimizce sağlanan sistemlerimize kaydedilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılacaktır.

 1. TİCARİ İLETİ ONAYI

Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir.  Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek her zaman reddedebilirsiniz. Ayrıca bizden haberler için kayıt yaptırdığınız mail adresinize bilgi iletmemizi istemiyorsanız üyelikten çıkma sekmesi ile çıkış işlemi yapabilirsiniz.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik ve sair mevzuatlar kapsamında  BİTBNS Teknoloji A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizi ticari elektronik iletiler hakkında bilgilendirerek bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile ticari elektronik ileti onayınızı almaktayız.

 1. BNS VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİR VE PRENSİPLERİ

Şirketimiz web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için her türlü gizlilik ve güvenlik çözümünü desteklemekteyiz. Verilerinizin korunmasına yönelik bu çözümlerin hayata geçirilmesi için gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler Şirketimiz tarafından hassasiyet içinde yerine getirilmektedir.

Şirket içinde bu tedbirler alınmakla birlikte kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak paylaşmış olduğumuz tedarikçi ve iş ortaklarımız ile gizlilik sözleşmeleri ve taahhütnameler imzalayarak veri güvenliğinizi sağlamakta, paydaşlarımızın da kişisel verileriniz için yeterli hassasiyeti göstermesini temin etmekteyiz.

BNS olarak muhatap olduğumuz geniş müşteri kitlesinin kişisel verilerini korumak için bilgi teknolojileri ve veri güvenliğine ayrı bir önem göstermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz bu alanda deneyimli ve sertifikalı personel istihdamına öncelik vermekteyiz.

Ayrıca bilişim altyapımıza yönelik saldırıların önlenmesi için saldırı tespit ve önleme sistemleri kurulmuş olmakla birlikte düzenli olarak risk analizi, veri sınıflandırması, zaafiyet taramaları ve sızma testleri uygulanarak sistemin güvenliği kontrol edilmektedir. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için kişisel verilerinize verdiğimiz önemin gereği olarak uluslararası standartlara uygun yazılım programları ve desteği de alınmaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde verilerinizin niteliğinin gerektirdiği hassaslıkta güvenlik önlemlerini almayı, verilerinizin korunması için en az Şirket’in kendi bilgilerini korumasında göstermiş olduğu özeni göstermeyi, talebiniz halinde sizi bu şeffaflık ilkesi uyarınca bilgilendirmeyi ve kişisel verilerin korunması hakkındaki tüm yasal mevzuata uyum gösterme konusunda hassasiyet göstermeyi prensip edindiğimizi belirtmek isteriz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINIZ

Kanun tarafından kişisel veri sahiplerine ilgili kişi olarak birtakım haklar tanınmıştır. Kişisel veri sahibi olarak hizmetlerimizden yararlanan veya yararlanmak isteyen tüm kişilerin Kanun kapsamındaki haklarına saygılı olmak BNS’nin temel şirket politikalarındandır. Bu kapsamda haklarınızın engellenmesi veya ekibimizce yapılan uygulamalar ile bu şekilde algılanabilecek tüm işlemler dolayısıyla BNS’ye gecikmeksizin bildirimde bulunmanızı rica ederiz.

Şirketimize doğrudan pazarlama iletileri gönderme onayı verilmiş veya haber bültenlerimize abone olunmuş olması halinde, gönderilen her ileti veya haber bülteninde bulunan bağlantıya tıklayarak abonelikten çıkış yapılabilmektedir.

Çerez ve/veya diğer izleme teknolojilerinin kullanımı ile ilgili politikamızı incelemek, bu tarz bir durumu reddetmek veya daha detaylı olarak bilgi almak isterseniz, “Çerez Politikası” bölümüne bakabilirsiniz.

Hizmetlerimizi sorunsuz şekilde sunabilmemiz için; bazı bilgileriniz ve bu bilgilerinizin işlenmesi mecburidir. Bazı kullanıcı eylemlerinin gerçekleştirilmesi durumunda, (eylemi gerçekleştiren kullanıcıya) hizmetlerimizi sunmaya son vermek zorunda kalabiliriz.

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca gerçek kişilerin kişisel verileri sebebiyle tüm gerçek kişilerin aşağıdaki haklara sahip olduğunu belirtmek isteriz:

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi, düzeltme, silme, yok etme gibi tüm taleplerinizi ve itirazlarınızı Şirketimize iletebilirsiniz.

Posta Adresi                         : Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sapphire Blok

No : 1/1 Z1 Kağıthane/İSTANBUL

E-posta adresi                     : [email protected]

KEP Adresi                            : [email protected] 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZİN CEVAPLANMA SÜRESİ

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

Start Trading in an
Instant

Board the trading wagon now!

BNS TÜRKİYE

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No:1/1 Z1 Kağıthane / İstanbul

BNS Türkiye, Abu Dhabi merkezli BNS MENAT şirketinin bir parçası olarak kurulmuştur. Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) alım/satımlarıyla birlikte Sabit Getirili Ürünler, Düzenli Yatırım Planları, Staking ve benzeri ürün yelpazesiyle rekabetçi getiri oranları sunmaktadır.